Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Menü

Általános SZerződési Feltételek

 

 

I. Bevezető és általános rendelkezések:

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Fourhouses Kft. (iroda/telephely: 7400 Kaposvár, Radnóti utca 21.) (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.fourhouses.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban a partner, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

SzolgáltatóFourhouses Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Radnóti utca 21.

 Cégjegyzékszám: 1409316667 

 Számlavezető intézet: Dél Takarék Szövetkezet

  Bankszámlaszám: 50800252-15637174

Képviselő: Horváth Róbert

 A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató megjeleníti a Megrendelő szálláshelyét, továbbá biztosítja a rendszerébe beérkező szállásfoglalásoknak, illetve ajánlatkéréseknek a Megrendelő részére történő továbbítását. A Megrendelő  a jelen ÁFSZ részét képező adatlap kitöltésével megadja a szálláshelyére vonatkozó fotókat, adatokat és információkat, amelyeket a Szolgáltató megjelenít.

 1.2. Fogalmak:

A Szolgáltató internetes szállásfoglalási rendszere: azon mindenkori internetes oldalak összessége, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon, vagy külön megállapodás alapján részben, vagy egészben rendelkezési joggal bír és/vagy amely oldalakon az ÁSZF szerinti a Szolgáltató a szolgáltatásával összefüggésben hirdetéseket jelentethet meg.

Megrendelő: a szállásfoglalási rendszerben megjeleníteni kívánt szálláshely időszakos bérbeadására a hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy.

Vendég: azon személy, aki a Weboldalak használatával, így a Szolgáltató szállásfoglalási rendszerének segítségével a Megrendelő szállását lefoglalja, illetve aki a Megrendelő szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi, arra vonatkozó jogviszonyt létesít a Megrendelővel.

Felhasználó: a Weboldalak azon felhasználója, látogatója, aki nem minősül Vendégnek.

II. A Szerződés tárgya

2.1 A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól a szálláshelyének (Ajánlatának) az ÁSZF szerint a Weboldalon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését. A Megrendelő a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltatót azzal, hogy az ÁSZF-ben foglalt, az Ajánlat közzétételéhez, illetve a közte (Megrendelő) és a Vendég közti szerződéshez, illetve kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeket ellássa (pl.: ajánlatkérések, foglalások továbbítása, a foglalás elküldését igazoló üzenet). Megbízza továbbá, hogy a Megrendelő által üzemeltetett szálláshelyet és az erről készült kiadványt az ország 2000 iskolájába, sportegyesületéhez eljuttassa. 

III.  A Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződés létrejötte:

3.1 A Megrendelőnek be kell regisztrálnia a Weboldalra, amelynek során el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót, valamint ki kell töltenie az Adatlapot. A Szolgáltató a Megrendelő ezen regisztrációját e-mail útján visszaigazolja. A szerződés a Megrendelő regisztrációjával és a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre, így írásban megkötött szerződésnek minősül.

IV. A Megrendelő és a Vendég közötti szerződés

4.1 Amennyiben a Vendég ajánlatot kér, a Szolgáltató megküldi részére a Megrendelő ajánlatát. A Vendég az ajánlat elfogadását a Szolgáltatónak küldi meg, aki közvetíti a Megrendelő részére, majd a Megrendelő  visszaigazolja a Vendég szállásfoglalását, így közöttük a Megrendelő szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A Szolgáltató, a Vendég és a Megrendelő közötti jogviszonynak nem alanya, a Szolgáltató és a Vendég között jogviszony nem jön létre, a Szolgáltató kizárólag közvetítői tevékenységet végez.

V. A Szolgáltató és Megrendelő jogai és kötelezettségei

 5.1 A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy az Internetes szállásfoglalási rendszere segítségével megjeleníti a Megrendelő által kitöltött Adatlap szerinti adatait alapján, a Megrendelő szálláshelyét, továbbá az ehhez kapcsolódóan megadott információkat, továbbá, hogy a Megrendelő által üzemeltetett szálláshelyet és az erről készült kiadványt az ország 2000 iskolájába, sportegyesületéhez eljuttatja.

5.2 A Szolgáltató jogosult a Vendégeket saját maga is informálni arról, hogy az adott szálláshely vonatkozásában a Megrendelő és a Vendég között jön létre szerződés. A Szolgáltatónak a Vendég felé fennálló tájékoztatási joga kiterjed arra is, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyból fakadó jogokról és kötelezettségekről tájékoztassa a Vendéget. A Szolgáltató, vagy megbízottja egyebekben is jogosult kapcsolatba lépni a Vendéggel, illetve tőle információkat kérni, feltéve, hogy a kapcsolatfelvétel a jelen ÁSZF-el, így annak teljesítésével van összefüggésben.

 5.3  A Szolgáltató így különösen jogosult a Megrendelő szálláshelyét, vagy annak bizonyos, a saját rendszerében szereplő ajánlatát, bármilyen módon (online és offline felületeken is) hirdetni, megjeleníteni.

 5.4. A Szolgáltató köteles az ÁSZF meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező Vendég ajánlatkéréseket és szállásfoglalásokat a Megrendelő részére továbbítani.

5.5. A szálláshelyek feletti rendelkezési jog, a szállás foglalása, illetve a foglalás visszaigazolása a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetést követően a Megrendelőt illeti meg.

5.6.    A megrendelés, módosítás, visszaigazolás, lemondás történhet telefonon, levélben, telefax úton. Mindkét fél köteles a telefonon történt intézkedéseket 48 órán belül írásban is megerősíteni. A Megrendelő ajánlatában eltérő lemondási feltételeket határozhat meg.

5.7. A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a VI. fejezetben meghatározott jutalékot megfizetni.

5.8.  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett - követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nem, vagy nem szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett cselekményeinek, tovább az igényérvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pl.: eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díjak) a Megrendelőre terhelhet. A Szolgáltató jogosult arra is, hogy a Vendégnél informálódjon a szálláshely igénybevételével összefüggésben.

5.9. A Megrendelő az általa megjelenített szálláshelye, illetve a csomagajánlat vonatkozásában a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett szállásfoglalást kizárólag a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés után jogosult jóváhagyni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

5.10. A Megrendelő sikeres foglalás esetén, illetve kiemelten a Valós Idejű foglalások esetében, amennyiben a lefoglalt szállást a Vendég részére mégsem tudja szolgáltatni, köteles a Vendég részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy – Vendég részére ráfizetés nélkül – magasabb színvonalú szálláshelyet biztosítani.

5.11. A Megrendelő köteles minden a Szolgáltató megkeresésre 1 munkanapon belül reagálni (különösképp: szobafoglalás, csomagfoglalás, ajánlatkérés). Az ajánlatnak tartalmaznia kell a fizetési feltételeket. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Vendég igényét a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan visszautasítani és a Vendég részére más szálláshelyeket kiajánlani. Amennyiben a Megrendelő 2 alkalommal az 1 munkanapos határidőt elmulasztja, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

VI. Díjak, fizetési feltételek:

6.1.    A Jutalék díja a Vendég által fizetett nettó 11 %-a , (azaz nettó tizenegy százaléka ) , ami a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. A Számlázás módja:  a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki.

6.2.   A Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. A Szolgáltató a Megrendelő késedelmes, vagy nem fizetése esetén, az igényérvényesítése ( pl.: behajtás, fizetési meghagyás kibocsátásának kérése) minden költségét (pl:ügyvédi munkadíj,készkiadások, illeték) jogosult a Megrendelőre terhelni, aki annak megfizetésére is köteles.

VII. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése:

 7.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a Megrendelő tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Vendégekkel, így a Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Megrendelő felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek értelmében amennyiben a Megrendelő által feltöltött szálláshely vonatkozásában nem érkezik, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú szállásfoglalás érkezik, az nem esik a Szolgáltató terhére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a szálláshely megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Megrendelő hiányosan tölti fel, illetve adja meg a szálláshelyével kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ASZF szabályaiba ütközik.

7.2.  A Szolgáltató nem felel a Vendég által a Megrendelőnek, vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételinek megsértéséért.

7.3. A Szolgáltató nem felel a Vendég, vagy más harmadik személynek a Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ide értve a szálláshely tényleges tulajdonságait és a feltöltött adatok valóságtartalmát is.

7.4.    A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Szolgáltató székhelyén, vagy az elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.

 7.5.  Szavatosság:  A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenységét végzésére jogosult. A Megrendelő szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi), a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti. A Megrendelő szavatol azért hogy az általa közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek, nem sértik harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Megrendelő szolgáltatására is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség. A Megrendelő a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárét közvetlenül köteles helytállni. Megrendelő a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárét közvetlenül köteles helytállni.

VIII. A szerződés módosítása, megszűnése

8.1.    A jelen Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre.

8.2.  A Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással. A rendes felmondás 1 munkanapos határidő megtartásával gyakorolható. A rendes felmondás nem gyakorolható a felek közötti szerződés létrejöttével azonos napon.  A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Szolgáltató a Megrendelő joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Megrendelő által megadott e-mail címről érkezik.

8.3.  Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF-ben foglalt szavatosságvállalás és vagy kötelezettség lényeges megsértése. Az azonnali hatályú felmondást megalapozza a lényeges kötelezettségszegése egyszeri megsértése is.

8.4.    A Szerződés bármely okból való megszűnést követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni.

 XI.    Záró rendelkezések

 9.1.  Felek megegyeznek, hogy jogvitájukat megpróbálják békés úton rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, hatáskörtől függően kikötik a Kaposvári Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék illetékességét.

 9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

 9.3. A jelen ÁSZF 2019.01.16-tól visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad  hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a honlapján. A jelen ÁSZF-nek a megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövegét nyilvánosságra hozza a honlapján.

9.4. Amennyiben a szálláshely munkavállalók elhelyezését szolgálja, a Felek a jutalék összegéről egyénileg megállapodnak. Az ÁSZF nem zárja ki egyedi megállapodás megkötését a Megrendelő és a Szolgáltató között.

Keresés